Kütahya İl Koordinatörlüğü

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI


GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
Dosya No: 2018/43/1
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu tarafınca amme borcundan dolayı hacizli bulunan ve aşağıda tapu kaydı, adresi, imar durumu, hali hazır durumu ile muhammen değerleri belirtilen gayrimenkul, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde açık artırma sureti ile Vefa mahallesi 2. Sardunya Sokak No:1-2-3-4 Merkez/KÜTAHYA adresinde bulunan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kütahya İl Koordinatörlüğü Toplantı Salonunu adresinde 05/12/2023 tarihinde birinci defa satışa çıkarılacaktır. Satışa çıkarılan taşınmazın birinci ihalede satılmaması halinde taşınmaz 12/12/2023 tarihinde ikinci kez satışa çıkarılacaktır.
SATIŞA ÇIKARILAN GAYRİMENKULÜN
Tapu Kaydı Adresi:
Sıra Adedi Nevi Tapu Kayıtlarındaki Adresi M² Alanı
1 1 Gayrimenkul (Tarla) Kütahya İli Çavdarhisar İlçesi Hacıkebir Köyü Gölyeri Mevkii 0 ada 6322 parsel  
3.586,00
2 1 Gayrimenkul (Tarla)
(½ Hisse değeri 2400 m2)
Kütahya İli Çavdarhisar İlçesi Hacıkebir Köyü Gölyeri Mevkii 0 ada 1020 parsel
 
 
4.800,00
(½ Hisse değeri 2400 m2)
3 1 Gayrimenkul (Arsa) Kütahya İli Çavdarhisar İlçesi Hacıkebir Köyü Gölyeri Mevkii 0 ada 6313  
587,00
 
İmar Durumu:
İl özel idaresinden alınan bilgiye göre Çavdarhisar ilçesi, Hacıkebir Köyü 1020,6313 ve 6322 nolu parseller köy yerleşik alan sınırları içerisinde kalmaktadır. Söz konusu parseller ile ilgili İdare arşivinde yapılan incelemede herhangi bir plan bulunmadığından, Köy yerleşik Alan sınırları içinde olan parseller için; 3194 Sayılı İmar Kanunun Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 5. Bölüm hükümleri uygulanmaktadır.
Halihazır Durumu:
1.Taşınmaz: Tapu kayıtlarında 3.586,00 m² yüzölçümlü tarla vasıflı gayrimenkul olarak geçmektedir. Geometrik dikdörtgene yakın bir formda, topografik olarak düz yapıya sahiptir. Parselin güneydoğu yönünden ~106 m D240 Karayolu’na, batı yönünden ~45 m kadastral yola cephesi bulunmakta olup diğer yönlerden komşu parsellere cephedir. İmar planı dışında, köy yerleşik alanı içerisinde, plansız alanda kalmaktadır. 
2.Taşınmaz: Tapu kayıtlarında 4.800,00 m² yüzölçümlü tarla vasıflı gayrimenkul olarak geçmektedir. Geometrik amorf bir formda, topografik olarak düz yapıya sahiptir. Parselin batı yönünden ~45 m kadastral yola cephesi bulunmakta olup diğer yönden komşu parsellere cephedir. Parselin yarısı Hacıkebir Köy Tüzel Kişiliği tarafından mezarlık olarak kullanılmakta olup diğer yarısında ~250 m² alanlı atıl vaziyette yapı bulunmaktadır. Diğer kısmında ise ekin ekilidir. İmar planı dışında, köy yerleşik alanı içerisinde, plansız alanda kalmaktadır. 
3.Taşınmaz: Tapu kayıtlarında 587,00 m² yüzölçümlü arsa vasıflı gayrimenkul olarak geçmektedir. Geometrik olarak yamuk formda, topografik olarak düz yapıya sahiptir. Parselin güney yönünden ~5 m D240 Karayolu’na, kuzey yönünden ~8 m köy içi yoluna cephesi bulunmaktadır. Söz konusu parsel üzeri doğal bitki örtüsü ile kaplıdır. İmar planı dışında, köy yerleşik alanı içerisinde, plansız alanda kalmaktadır.
Muhammen Değeri:
Sıra Adedi Nevi Tapu Kayıtlarındaki Adresi Muhammen Bedel KDV
1 1 Gayrimenkul (Tarla) Kütahya İli Çavdarhisar İlçesi Hacıkebir Köyü Gölyeri Mevkii 0 ada 6322 parsel
 
 
150.000,00 TL
 
 
%10
2 1 Gayrimenkul (Tarla) (1/2 Hisse değeri 2400 m2) Kütahya İli Çavdarhisar İlçesi Hacıkebir Köyü Gölyeri Mevkii 0 ada 1020 parsel
 
 
140.000,00 TL
(½ Hisse değeri 70.000,00 TL)
 
%10
3 1 Gayrimenkul (Arsa) Kütahya İli Çavdarhisar İlçesi Hacıkebir Köyü Gölyeri Mevkii 0 ada 6313  
50.000,00 TL
 
%10
 
İhalenin Yapılacağı Saat:
Sıra Adedi Nevi Tapu Kayıtlarındaki Adresi İhale Saati
1 1 Gayrimenkul (Tarla) Kütahya İli Çavdarhisar İlçesi Hacıkebir Köyü Gölyeri Mevkii 0
ada 6322 parsel
 
14:00 – 14:10
2 1 Gayrimenkul (Tarla)
(½ Hisse değeri 2400 m2)
Kütahya İli Çavdarhisar İlçesi Hacıkebir Köyü Gölyeri Mevkii 0 ada 1020 parsel
 
 
14:20 – 14:30
3 1 Gayrimenkul (Arsa) Kütahya İli Çavdarhisar İlçesi Hacıkebir Köyü Gölyeri Mevkii 0 ada 6313  
14:40 – 14:50
 
İrtibat Telefonu:  0274 225 0 200
SATIŞ ŞARTLARI
 1. Gayrimenkul satışı açık artırma sureti yapılacak olup, birinci satışta, verilen bedel gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 75 ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları tamamını ve satış masraflarını geçmek şartı ile en çok artırana ihale olunur. Böyle bir bedelle alıcı çıkmazsa en çok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere ikinci satış gününde aynı yerde ve aynı saatte taşınmaz artırmaya çıkartılacaktır. İkinci artırmada satış bedeli gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 50’si ve satış masrafını geçmek ve rüçhanlı alacaklar toplamından fazla olmak kaydıyla gayrimenkul en çok artırana ihale edilecektir. Aksi takdirde satış yapılmaz.
Satış Komisyonu; gayrimenkul muhammen değerinin % 75’ini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları tamamını ve satış masraflarını geçmesi şartıyla 6183 sayılı Kanunun 62’ inci maddesi gereğince Kurumumuz ve borçlu menfaatini göz önünde bulundurarak  ihale açılış rakamını belirler.
 1. Artırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkul için, tespit edilen muhammen bedelin % 7.5’i tutarında teminatı satış saatinden önce komisyona nakit olarak vermeleri yahut teminat tutarının İl Koordinatörlüğümüz banka hesabına yatırıldığına dair dekontu ibraz etmeleri gerekmektedir. (Hesap Adı: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Kütahya İl Koordinatörlüğü, Şube: Zafer Meydanı/Kütahya Şube Ziraat Bankası IBAN No: TR 1200 0100 1757 8857 4325 5002).
 2. İhale katılımcılarından gerçek kişilerin kimlik aslı ile kimlik fotokopilerini,  tüzel kişilerin tüzel kişiyi temsile yetkili kişinin yetkili olduğunu gösterir belgeyi, vekil olarak katılıyor ise, vekâletnamenin aslını veya onaylı suretini ihale saatine kadar Satış Komisyonuna teslim etmesi gerekmektedir.
 3. Satış peşin para ile yapılacak olup,  alıcı istediğinde 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir. Tellaliye harcı, damga vergisi, KDV, tapu alım ve satım harcı ve masrafları alıcıya aittir. Birikmiş vergiler satış bedelinden ödenir.
 4. Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse, ihale bedelini derhal veya verilen mühlet içinde ödemekle mükelleftir. Aksi takdirde, ihale feshedilir ve gayrimenkul Satış Komisyonu’nca 7 gün içinde artırmaya çıkarılır. Bu artırmada alakadarlara herhangi bir tebligat yapılmaz. Yalnız ilanla iktifa olunur.
 5. Gayrimenkul en çok artırana ihale edilir. Birinci defa kendisine ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan sorumlu olup, ihale farkı ve geçen günler için tecil faizi oranında hesaplanan faiz ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra, bakiye teminat tutarı irat kaydedilir. Ancak, teminatın yeterli olmaması halinde bakiye tutar 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre tahsil dairesince tahsil olunur.
 6. Müşteri malı almaktan vazgeçer veya verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermezse mal ikinci defa artırmaya çıkarılır ve en çok artırana ihale olunur. Mal birinci defa kendisine ihale olunan kimseden, iki ihale arasındaki fark ve diğer zararlar ile fark üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faiz veya ikinci artırmada talip çıkmaması sebebiyle ihale yapılamadığı takdirde birinci ihale bedeli ve diğer zararlar ile birinci ihale bedeli üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faiz, ayrıca bir hüküm alınmasına hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi bu Kanun hükümlerine göre tahsil edilir ve o mal için idarece yapılan her nevi masraf alınmak suretiyle mal kendisine terk olunur.
 7. Birinci artırmada talip çıkmaması sebebiyle ihalenin yapılamaması veya birinci artırmada mal kendisine ihale olunan kimsenin malı almaktan vazgeçmesi ya da verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermemesi üzerine yapılan ikinci artırmada mal kendisine ihale olunan kimsenin malı almaktan vazgeçmesi veya verilen mühlet içinde bedelin tamamını vermemesi halinde, bu kimseden ikinci ihale bedeli ve diğer zararlar ile ikinci ihale bedeli üzerinden hesaplanacak tecil faizi oranında faiz, ayrıca bir hüküm alınmasına hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi bu Kanun hükümlerine göre tahsil edilir ve o mal için idarece yapılan her nevi masraf alınmak suretiyle mal kendisine terk olunur.
 8. Mal bedeli ihale yapılan şahıstan tahsil edilemediği müddetçe asıl borçlunun borçlu sıfatı devam eder.”
 9. Gayrimenkul hakkında verilen bilgiler ve her türlü ilan taahhüt niteliğinde olmayıp, genel bilgi niteliğindedir. İhaleye iştirak edenlerin satışa sunulan gayrimenkulü önceden mevcut haliyle görmüş, incelemiş olduğu kabul edilir.
 10. Gayrimenkullün tapu devir tescil işlemi, satış bedelinin tamamı ödendikten ve ihale kesinleştikten sonra gerçekleştirilecektir.
 11. Satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş ve içeriğini kabul etmiş sayılırlar. Yukarıda yazılı hususlardan başka malumat almak isteyenler ve şartnameyi incelemek isteyenler, TKDK Kütahya İl Koordinatörlüğü’ne satış ilanında belirtilen dosya numarası ile müracaat edebilirler. Masrafı verildiği takdirde isteyen alıcıya şartnamenin bir örneği gönderilir.
 12. İhalenin feshi talebiyle dava açılması durumunda, ihale tarihinden itibaren 7 gün içerisinde dava açtığını Kuruma bildirme yükümlülüğü üçüncü kişilere aittir.
 13. İşbu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri yer alan ancak satış ilanı tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaim olacağı ilan ve tebliğ olunur.24.10.2023
                                                                                                                            
                                                                                       Birsen KARAASLAN
                                                                                      Kütahya İl Koordinatörü
                                                                                                                                                 
  Cimer